test sostanze multiple

 6 DROGHE7 DROGHEPatentePatente CMPatente KetaminaAlpha 9 Plus
SensibilitàNormaleExtraExtraExtraExtraExtra
CocainaXXXXXX
BenzoilecgoninaXXXXXX
CocaetileneXXX
CannabinoidiXXXXXX
ThcXXXXXX
Thc - CoohXXX
CBDXXX
OppiaceiXXXXXX
MorfinaXXXXXX
Eroina 6 - acetilmorfinaXXXXXX
DiidrocodeinaXXXXXX
CodeinaXXXXXX
AmfetamineXXXXXX
MetamfetamineXXXXXX
Mdma EcstasyXXXXXX
MdaXXXXXX
MdeaXXXXXX
MbdbXXXXXX
BuprenorfinaXXXXXX
NorbuprenorfinaXXXXXX
MetadoneXXX
EddpXXX
Benzodiazepine XX
KetaminaXX
AlcoolOptionalOptionalOptionalOptionalOptionalOptional
APRI

COMUNICAZIONE

Siamo regolarmente operativi, compatibilmente con la situazione di emergenza che coinvolge il nostro paese.
Per ogni richiesta siamo a disposizione:
347 8514987
APRI
COMUNICAZIONE

Siamo regolarmente operativi, compatibilmente con la situazione di emergenza che coinvolge il nostro paese.
Per ogni richiesta siamo a disposizione:
347 8514987